ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, producten en diensten die aangeboden, geleverd en georganiseerd worden door en met Access Joy® / Yogacentrum Joy® en/of diens vertegenwoordigers te 's-Hertogenbosch. Door contact, akkoord, deelname aan de activiteiten en betaling van het lesgeld/de cursus/ de sessie / het product geeft de cursist / klant aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en ze te allen tijde na te leven.

Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden

Het les/cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldoen en uiterlijk voor aanvang van de les/cursus zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL85 INGB 0008 8071 57 t.n.v. Access Joy te ‘s- Hertogenbosch.
Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van lessen/cursus/sessies of afwezigheid van de cursist /klant/afnemer, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats cq blijft elke aangegane betalingsverplchting staan, als zijnde het product/de les/ de cursus/de sessie gewoon afgenomen.
Gemiste lessen worden nagezonden. Bij geen afmelding of later dan 24 uur van te voren, geldt bovenstaande. De gemiste les/cursus/sessie komt te vervallen en de betalingsverplichting blijft staan, als zijnde de cursus/de les/ de sessie gewoon afgenomen.
Yogacentrum Joy/Access Joy behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Hierover zal gecommuniceerd worden.

Lesrooster
De lestijden en – dagen worden doormiddel van een lesrooster aan de cursisten bekend gemaakt via communicatie via email.
Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties kan er een aangepast lesrooster zijn. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de cursusprijs.
Het lesrooster is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden. Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheid
De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (oa. eigendommen van) Yogacentrum Joy/Access Joy, de (les)locatie en/of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is en dit zal ten alle tijden verrekend worden.
Deelnemen aan de les/ de cursus / de opleiding geschiedt geheel op eigen risico voor de cursist. Yogacentrum Joy/Access Joy, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, op welk niveau dan ook en in welke vorm dan ook.

Als iets door overmacht niet geleverd kan worden, kan Yogacentrum Joy/ Access Joy daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Beëindiging

Een cursus eindigt na het aantal betreffende lessen.

Indien een cursist/leerling/klant de instructies, de reglementen en/of gangbare normen en waarden overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Verlies/ diefstal
Yogacentrum Joy/Access Joy is niet en onder geen beding aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist, op welk niveau dan ook.
Bij verlies/diefstal van cursist/deelnemer aan andere deelnemers/docent/cursusleider, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene per direct en zonder gerechterlijke tussenkomst teruggevorderd en dient ook teruggebracht worden, inclusief de geleden schade en in welke staat dan ook. Hierop kan en zal geen en nooit uitzondering worden gemaakt.

 

® ‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012