ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die georganiseerd worden door en met Access Joy® / Yogacentrum Joy® en/of diens vertegenwoordigers te ‘s-Hertogenbosch. Door akkoord, deelname aan de activiteiten en betaling van het lesgeld/de cursus geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en ze te allen tijde na te leven.

Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per kalendermaand stilzwijgend verlengd. Opzegtermijn is een kalendermaand en dient schriftelijk te worden gedaan.
 2. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldoen en uiterlijk op de eerste voor iedere maand zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL27RABO0144282801 t.n.v. Acces Joy te ‘s- Hertogenbosch. Het lesgeld is inclusief BTW.
 3. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.
 4. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald of op de dag van afwezigheid kan iemand anders in de plaats de les volgen, mits je je minimaal 24 uur van tevoren hebt afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 24 uur van te voren, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode en in overleg.
 5. Yogacentrum Joy/Access Joy behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen.
 6. Het te betalen lesgeld geldt per kalendermaand. Bij tussentijds instromen wordt het lesgeld voor de eerste maand rato vastgesteld.
 7. Administratiekosten ad. € 55,00 gelden alleen binnen 4 maanden na beëindiging van een eerder abonnement.

Lesrooster

 1. De lestijden en – dagen worden doormiddel van een lesrooster aan de cursisten bekend gemaakt op de website van Yogacentrum Joy/Access Joy (www.accessjoy.nl)
 2. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in het te betalen abonnementsgeld.
 3. Het lesrooster is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden. Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheid 

 1. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (eigendommen van) Yogacentrum Joy/Access Joy, de (les)locatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
 2. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Yogacentrum Joy/Access Joy, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, in welke vorm dan ook.

Beëindiging

 1. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 2. Indien een cursist de instructies en/ of de reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Verlies/ diefstal

 1. Yogacentrum Joy/Access Joy is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist.
 2. Bij verlies/diefstal van cursist/deelnemer aan andere deelnemers/docent/cursusleider, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene per direct en zonder gerechterlijke tussenkomst teruggevorderd, inclusief de geleden schade en in welke staat dan ook. Hierop kan en zal geen en nooit uitzondering worden gemaakt.

 

® ‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012