ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, producten en diensten die aangeboden, geleverd en georganiseerd worden door, van en met Access Joy en/of diens wettelijke vertegenwoordigers. Als gevolg van contact, bestellingen, deelname en het ondergaan van sessies, alsmede het betalen van het daartoe verschuldigde bedrag, geef je onherroepelijk aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en geef je aan ze onbetwistbaar na te leven en akkoord te bevinden.

Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden

Zsm na aankoop / inschrijving ontvang je een factuur via welke je het bedrag kan voldoen (kijk hiervoor ook even in je spambox, mocht je na één dag niets ontvangen hebben). Na ontvangst van de gelden is de aankoop / de inschrijving defenitief en vindt levering / afname plaats.

Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van lessen/cursus/sessies of afwezigheid van de cursist /klant/afnemer, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats cq blijft elke aangegane betalingsverplchting staan, als zijnde het product/de les/ de cursus/de sessie gewoon afgenomen.
Gemiste lessen worden nagezonden. Bij geen afmelding of later dan 24 uur van te voren, geldt bovenstaande. De gemiste les/cursus/sessie komt te vervallen en de betalingsverplichting blijft staan, als zijnde de cursus/de les/ de sessie gewoon afgenomen.
Access Joy behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Hierover zal gecommuniceerd worden.

Lesrooster
De lestijden en – dagen worden doormiddel van een lesrooster aan de cursisten bekend gemaakt via communicatie via email.
Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties kan er een aangepast lesrooster zijn. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de cursusprijs.
Het lesrooster is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden. Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheid
De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (oa. eigendommen van) Access Joy, de (les)locatie en/of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is en dit zal ten alle tijden verrekend worden.
Deelnemen aan de les/ de cursus / de opleiding geschiedt geheel op eigen risico voor de cursist. Access Joy, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, op welk niveau dan ook en in welke vorm dan ook.

Als iets door overmacht niet geleverd kan worden, kan Access Joy daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Beëindiging

Een cursus eindigt na het aantal betreffende lessen.

Indien een cursist/leerling/klant de instructies, de reglementen en/of gangbare normen en waarden overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Verlies/ diefstal
Access Joy is niet en onder geen beding aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist, op welk niveau dan ook. 

Bij verlies/diefstal van cursist/deelnemer aan andere deelnemer(s)/docent(e)/cursusleider, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene/ontvreemde per direct en -indien mogelijk- zonder gerechtelijke tussenkomst teruggevorderd en mòet ook teruggebracht cq hersteld te worden in/naar oorspronkelijke staat. Dit betekent inclusief herstel van de geleden en aangedane schade tot dan en dient dus terug te worden gebracht in oorspronkelijke staat, zonder enige gemaakte uitzondering. Hierop kan en zal -in geen enkel geval- geen en nooit uitzondering worden gemaakt.

® ‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012

KvK 65485351